kknn Aqidah (geloofsleer)

Het vergaren van kennis


In de naam van Allah, de Barmhartige de Erbarmer, zegeningen over Zijn Boodschapper, diens familie en metgezellen

Waar men het over eens kan zijn is dat een levenssysteem, een onfeilbaar systeem dat zowel een spirituele als wettelijke leidraad voor de mens is, niet onvolledig gepraktiseerd kan worden in de realiteit. Allah سبحان و تعالى heeft de Islam als een volmaakt systeem aan de mens gebracht via Zijn Boodschapper صلى الله عليه و سلم. Dit systeem kan niet in stand gehouden worden, noch gepraktiseerd worden door enkel kennis te vergaren en bezig te zijn met kennis zonder acties en daden, noch kan het in stand gehouden worden door acties en daden zonder de bijbehorende kennis. Islam bestaat uit ‘ilm (kennis) en ‘amal (werk). Het één versterkt het ander, en brengt kwaliteit en gehoorzaamheid aan Allah سبحان و تعالى met zich mee.

In dit stuk zal ik het hebben over het kwaliteitsvol vergaren van kennis, opdat de acties kunnen voltooid worden met voldoende vrees, liefde en gehoorzaamheid aan Allah سبحان و تعالى en opdat de kwaliteit en de wijsheid van de acties verbeteren. Zonder kennis over zijn geloof en zijn daden kan een Moslim slechts functioneren als een machine, die noch het juiste noch het foute kan herkennen en slechts doet wat hem verteld wordt. Zonder kennis over zijn geloof kunnen de daden van een Moslim nooit de diepgang, de wijsheid en de overtuiging bereiken van degene die er wel kennis over bezit en die er volledig van overtuigd is. De Moslim zonder kennis volgt hetgeen zijn omgeving hem voorschrijft aan tradities en gewoontes, en hij kan het kwaad en de vernieuwing niet herkennen, noch kan hij verder nadenken over de plaats van zijn daden in de wereld en situatie waarin hij zich bevindt.

Allah  سبحان و تعالى zegt in de Qur’an: “Alleen Zijn dienaren die kennis bezitten, vrezen Allah.”  (Soerat Faatir 35:28)

en Hij zegt verder: “Zijn zij die weten gelijk aan hen die niet weten?” (Soerat al-Zumar 39:9)

Het is overgeleverd van Abu Sa’eed al-Khudri رضي الله عنه dat de Profeet صلى الله عليه و سلم zei: “De gelovige zal nooit genoeg hebben om naar goede dingen te luisteren (het zoeken van kennis), totdat hij het Paradijs bereikt.” (al-Tirmidhi)

Het zoeken en vergaren van kennis is een levenslang project, maar men dient niet onmiddellijk te beginnen met de moeilijke zaken, men dient bij de simpele zaken te beginnen. Indien dit begrepen en gepraktiseerd wordt, kan men naar de moeilijkere zaken gaan om deze te begrijpen en erover na te denken. Hoe jonger er begonnen wordt met het vergaren van kennis, hoe alerter en energieker men is, en hoe eerder er belangrijkere posities behaald worden, waar een grotere verantwoordelijkheid en tijd voor wordt vereist. Degene die zoekt naar kennis, Allah سبحان و تعالى zal het hem vergemakkelijken en hem een pad naar het Paradijs mogelijk maken.

Ibn Qayyim رحمة الله عليه heeft zes punten opgesteld in zijn boek Miftaah Daaris-Sa’aadah, zes niveaus van zoeken naar kennis waar een zoeker naar kennis zich aan kan houden.

1) حسن السؤال ofwel het correct vragen en zoeken naar kennis. Sommige mensen zijn niet in staat kennis te vergaren doordat ze geen correcte vragen stellen of geen vragen stellen op de juiste manier. Ze perfectioneren het vragen naar kennis niet, waardoor veel informatie verloren raakt, of ze vragen helemaal niets. Anderen vragen dan weer onbelangrijke zaken eerst, en laten belangrijke punten achterwege. Sommigen van de Salaf zeiden dat de manier waarop je vraagt of zoekt naar kennis al de helft van de kennis is, en dit is zeer waar.

2) حسن الانصات و الاستماع ofwel het luisteren en stil zijn. Ali ibn abi Talib رضي الله عنه zou gezegd hebben dat wanneer een gelovige bij een geleerde zit, hij meer moet verlangen naar het luisteren dan naar het praten. Meer bereid zijn om de kennis op te nemen dan om zelf te spreken.

3) حسن الفهم ofwel het correct begrijpen van de kennis. Het is noodzakelijk om de kennis die men leert ook correct te begrijpen en er over na te denken om de kennis in jezelf op te nemen en te snappen.

4) الحفظ betekend het correct onthouden en memoriseren van de begrepen en aangeleerde kennis.

5) التعليم ofwel het correct aanleren en onderwijzen van de begrepen en gememoriseerde kennis aan anderen.

6) العمل به و مراعاة حدوده en dit is de vrucht van de kennis en het maximale niveau dat we kunnen bereiken in het zoeken naar kennis. Het is het handelen naar wat je leert en het binnen de grenzen blijven van je kennis. Een gelovige dient steeds te oordelen op de kennis die hij bezit van Qur’an en Sunnah, en in het algemeen de kennis van Islam die hij aangeleerd heeft. Oordelen met iets anders dan de bronnen van de Islam is onder geen enkele omstandigheid toegestaan, de Islam is immers compleet en volledig gemaakt door Allah سبحان و تعالى. Degene die dus niet handelt naar zijn kennis van de Islam en die dus niet oordeelt met de Islam wordt een taghut en hoe meer kennis men heeft, des te groter de verantwoordelijkheid wordt tegenover de anderen en tegenover zichzelf. Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah رحمة الله عليه heeft gezegd: “Degene die oordeelt zonder te verwijzen naar de Qur’an is een taghut.” (Majmoo’ al-Fataawa 28/201).

Allah سبحان و تعالى zegt over het verlaten van de kennis van Islam om een ander systeem ervoor in de plaats te nemen: “Voorzeker, zij, die datgene verbergen, wat Allah heeft geopenbaard, namelijk het Boek en het voor een geringe prijs verruilen, vullen hun buik met niets, dan Vuur. Allah zal op de Dag der Opstanding niet tot hen spreken, noch zal Hij hen rein achten. Er wacht hun een pijnlijke straf.” (Soerat al-Baqara 2:174)

Kennis zoeken en vergaren, met als prioriteit Islamitische kennis maar zeker ook kennis over de wereld, de mensen en de actualiteit waarin we leven is een grote khair in de Islam, en het voorziet de gelovige in vele beloningen, met als grootste het Paradijs. De Boodschapper van Allah صلى الله عليه و سلم zei hierover: “Degene die een pad volgt in het streven naar kennis, Allah zal een pad naar het Paradijs gemakkelijk maken voor hem.” (Al-Bukhaari)

Kennis brengt een grote beloning met zich mee, degene die de mensen de weg wijst naar iets goeds is als degene die het doet, en wanneer de geleerde persoon sterft, stopt zijn beloning bij Allah niet. Deze blijft echter doortellen zolang de mensen gebruik maken van zijn kennis. Een Ummah zonder mensen met kennis zal in illusies leven en zakken in duisternis. Een Ummah zonder mensen met kennis van de Islam en de wereldse zaken zal noch haar plaats bij Allah, noch haar plaats in deze wereld kennen, en zal ontnomen worden van enige vooruitgang of heropleving. En vanuit kennis stromen acties en daden, die de juiste kennis in de juiste praktijk omzetten. De Profeet صلى الله عليه و سلم heeft niet voor niets het zoeken naar kennis een verplichting gemaakt voor iedere Moslim.

Het eerste waarmee een Moslim zou moeten beginnen met studeren is Aqeedah. Dit is immers de basis van het geloof, de essentie van de religie.

Enkele boeken en hun uitleg die men daarvoor kan raadplegen en bestuderen zijn om te beginnen al-Usool al-Thalaathah [ook beschikbaar in het Engels als “The Three Fundamental Bases of Islamic Theology”], dan Kitaab al-Tawheed [ook beschikbaar in het Engels als “Kitab al-Tauhid”], dan Kashf al-Shubuhaat, allen geschreven door Shaykh Muahmmad ibn ‘Abd al-Wahhaab. Hierna kan men Kitaab al-‘Aqeedah al-Waasitiyyah [ook beschikbaar in het Engels als “Principles of Islamic Faith”] door Shaykh al-Islam Ibn Taymiyah bestuderen.

Degenen die verder willen studeren en tips nodig hebben over meer geavanceerde boeken, of degenen die over een bepaald onderwerp zoals fiqh, tafseer of ahadith willen studeren en niet weten welke boeken en materiaal er het best voor geschikt zijn, blijf gerust in contact met ons en wij proberen je te voorzien van de belangrijkste titels en hun uitleg. Hoewel het studeren bij de geleerden zelf sterker wordt aangeraden, zit er veel khair in het zelf studeren van hun boeken en hun uitleg over andere boeken. Indien er bij de zelfstudie vragen zijn, kunnen geleerden  of mensen van hogere kennis steeds gecontacteerd worden om in antwoorden te voorzien. Ook voldoende of goede kennis van de Arabische taal is voor elke Moslim een meerwaarde, en bewijst zich zeker in verdere studies en in een beter begrip van de meest essentiële bron van de Islam, de Qur’an. Verder stelt het de Moslim in staat om dichter bij de primaire bronnen van de Islam en haar kennis te naderen.

Allah سبحان و تعالى zegt: “En volgt niet datgene waarvan gij geen kennis bezit. Voorwaar, het oor, oog en het hart – al deze zullen worden ondervraagd.” (Soerat al-Israa’ 17:36)

Provided by:

Ahlus-Sunnah Publicaties

Ahlus-Sunnah Publicaties